CHOVNOSŤ

Majiteľ, ktorého pes splnil podmienky chovnosti požiada príslušného poradcu chovu o jeho zaradenie do chovu. Podmienky chovnosti sú:

 • Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC – s ocenením výborný alebo veľmi dobrý (z toho minimálne jedno ocenenie musí byť so známkou výborný).
 • Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový. Povolená je strata 2 zubov (P1,P2,M3), ktoré nesmú chýbať vedľa seba.
 • Minimálna veková hranica pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u kólií, 12 mesiacov u šeltií.

Chovná prehliadka

Z dôvodu pandemickej situácie a rušenia mnohých výstav, klub dočasne (od roku 2020 až do odvolania) ustanovil možnosť uchovnenia pomocou „chovnej prehliadky“, pre ktorú platia podmienky:

 • Prehliadka je zameraná na prípadne odhalenie hrubých exteriérových a zdravotných nedostatkov (kryptorchizmus, chudozubost, neštandardne zhryzy a pod).
 • Jedinec kólie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia a potvrdenie o vyšetrení na DBK po 12. mesiaci veku.
 • Jedinec šeltie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia po 12 mesiaci veku.
 • Za chovnú prehliadku sa platí zvýšený poplatok, uvedený v cenníku klubu.

Chovné prehliadky môžete absolvovať u nasledovných členov výboru: MVDr. Stanislava Zubrická (západ SR), Andrea Gatialová (stred SR) a MVDr. Miroslav Petrík (východ SR). Chovateľ si môže vybrať ktoréhokoľvek z nich bez ohľadu na plemeno, samozrejme po vzájomnej dohode na vyhovujúcom termíne.

V prípade, ak by sa vyskytol nedostatok, na základe ktorého by niektorým z uvedených členov nebol posúdený jedinec doporučený do chovu, má majiteľ právo odvolať sa na výbor klubu. Ten následne rozhodne o posúdení psa nezávislou komisiou, ktorej rozhodnutie bude smerodajne.

Bližšie informácie o chovnej prehliadke získate u uvedených členov výboru – kontakty v sekcií výbor klubu.

Stiahnuť žiadosť o uchovnenie

K získaniu chovnosti je nutné doložiť:

 • Žiadost
 • Originál rodokmeňa
 • Kópie výstavných posudkov
 • Kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za uchovnenie.

Pokiaľ pes splní všetky podmienky, môže majiteľ žiadať o udelenie chovnosti pred dovŕšením minimálnej vekovej hranice, v rodokmeni bude v takomto prípade uvedené zaradenie do chovu s uvedením dátumu, kedy jedinec dovŕši minimálnu vekovú hranicu.

CHOVNOSŤ 1. TRIEDY

Ak splní pes uchovnený podľa predchádzajúcich kritérií aj podmienky chovnosti 1. triedy, bude prekategorizovaný do tejto triedy chovnosti. Podmienky chovnosti 1. triedy sú:

 • Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC, obe s ocenením výborný.***
 • Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový, jedinec je plnochrupý. Potvrdenie o plnochruposti môže byť podložené výstavným posudkom, potvrdením od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu.
 • Jedinec kólie a šeltie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia a potvrdenie o vyšetrení na DBK po 12. mesiaci veku a u šeltií je potrebné doložiť atest vyšetrenia na luxáciu pately po 12. mesiaci veku jedinca. Odporúčané sú genetické vyšetrenia ako CEA, PRA a MDR1.

***Ak jedinec nesplnil podmienku dvoch výstav, t.j. bol uchovnený „chovnou prehliadkou„, platia preňho k udeleniu chovnosti 1.triedy v tomto bode zmiernené podmienky:

 • Jedinec absolvoval klubovú výstavu od triedy mladých alebo doloží jeden bonusový genetický test (MDR, DM, CEA, PRA…)

Stiahnuť žiadosť o preradenie do chovnosti 1.triedy

K preradeniu jedinca do tejto triedy chovnosti je nutné zaslať:

 • Žiadosť
 • 2 výstavné posudky so známkou výborná (min. z 1 klubom organizovanej výstavy a 1 CAC výstavy)
 • Potvrdenie o plnochruposti (výstavný posudok, potvrdenie od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na DBK (kólie, šeltie)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní oftalmologického vyšetrenia (kólie, šeltie)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na luxáciu pately (šeltie)
 • Certifikáty o absolvovaných genetických testov

Preradenie do tejto triedy chovnosti je bezplatné. Originál rodokmeňu sa už nezasiela. Poradca chovu vystaví certifikát potvrdzujúci zaradenie jedinca do chovnosti 1. triedy a zašle poštou / mailom na adresu majiteľa.

Vyšetrenia ku chovnosti 1.triedy

Klub akceptuje len vyšetrenia absolvované u klubom doporučených špecialistov.

Posudzovatelia pre oftalmologické vyšetrenie  (ESVO veterinárni lekári):

 • MVDr. Miroslav Faga – Trnava
 • MVDr. Pavol Zubrický – Nitra
 • Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD – Košice

Posudzovatelia  DBK a luxácie pately (veterinárni lekári s európskou skúškou posudzovateľov):

 • MVDr. Miroslav Petrík– Prešov
 • MVDr. Juraj Chorvát – Martin

RTG snímok môže vykonať každý veterinárny lekár so schváleným RTG pracoviskom a röntgenologickými skúškami. RTG snímky zašle buď digitálne alebo klasickou poštou posudzovateľovi spolu s tlačivom klubu na vyšetrenie.  Tlačivo k vyšetreniu vytlačte pre každého psíka 2x, pričom jedna kópia je pre vás, druhú zašlite na adresu poradcu chovu pre Vaše plemeno – pre kategorizáciu chovnosti Vášho zvieraťa. Certifikáty môžu potvrdzovať len veterinárni lekári odporúčaní klubom.

Preregistrácia chovného jedinca v Plemennej knihe

Ak jedinec splnil podmienky uchovnenia (bez ohľadu na jeho typ) a bol zaradený medzi chovné jedince klubu, je potrebné ho ešte preregistrovať medzi chovné jedince v Plemennej knihe Únie kynologických klubov (ÚKK). Učiniť tak musíte najneskôr pri zápise vrhu, ale odporúčame to urobiť hneď po uchovnení klubom. Najmä u krycích psov. Žiadosť je spoplatnená aktuálnym cenníkom ÚKK. Viac informácií nájdete na stránkach ÚKK.

Založenie registrovaného chovu psov

Ak chce majiteľ chovnej sučky chovať, musí zažiadať o založenie registrovaného názvu chovu psov (chovateľskej stanice). Tlačivo si dá potvrdiť u príslušného poradcu chovu. Po vyplnení a potvrdení ho zasiela na SKJ. Presný postup nájdete v tejto smernici SKJ. Keďže proces vybavovania žiadosti prebieha na FCI v Bruseli, mal by ho majiteľ chovnej sučky rozmýšľajúci o chove čím skôr doručiť na SKJ. Jeho získanie totiž trvá minimálne 3 mesiace. Po získaní chráneného registrovaného názvu chovu je potrebné poslať fotokópiu dokladu príslušnému poradcovi chovu (stačí emailom). Následne budete uvedení na našej stránke v zozname chovateľov. Žiadosť je spoplatnená aktuálnym cenníkom SKJ. Viac info na stránkach SKJ.

Postup pred plánovaním krytím a počas krytia

Pred plánovaným krytím je nutné s predstihom najmenej  30 dní pred krytím poslať žiadosť o krycí list príslušného poradcu chovu. V žiadosti o krycí list môže chovateľ uviesť až 3 krycích psov. V prípade, že chce, aby mu krycieho psa navrhol poradca chovu, nechá kolónky prázdne. Krycí list platí 1 rok (365 dní) na konkrétnu sučku, resp. do krytia bez ohľadu na jeho úspešnosť (t.j. pokiaľ krytie prebehne, krycí list prestáva platiť). Chovateľ si musí vyžiadať krycí list s dostatočným predstihom, pretože krycí list môže byť vydaný len pri dodržaní chovateľského poriadku. Majiteľ krycieho psa odvádza klubu poplatok za použitie krycieho psa podľa aktuálneho cenníka klubu.

Stiahnuť žiadosť o krycí list

Krycí list sa vydáva na základe:

 • vyplnenej žiadosti
 • uhradeného poplatku za vystavenie krycieho listu
 • uhradeného členského príspevku na príslušný rok
 • dodania všetkých pokladov ku chovnosti z plánovaných i uskutočnených krytí (doklady potrebné ku uchovneniu, zoznam majiteľov po odpredaní šteniatok atď…)
 • Ak chovateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky, k žiadosti je vhodné priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o jej využití na chovné účely.
 • V prípadoch, ak by nebolo možné páriť žiadnym psom uvedeným v odporúčaní, je možné páriť iným psom, ale majiteľ sučky musí k tomu dostať súhlas poradcu chovu pred párením, nie až po ňom. Bez súhlasu by bolo párenie neplatné a môže spôsobiť nevydanie preukazov o pôvode potomstva.
 • Na krytie môže byť použitý len pes, ktorý splnil podmienky chovnosti. Ak sa krytie nepodarí uskutočniť, chovateľ je povinný vrátiť tlačivá poradcovi chovu do 7 dní po skončení hárania.
 • Pokiaľ prebehlo krytie, avšak nedošlo ku zviazaniu, nie je možné v tomto konkrétnom háraní použiť už iného krycieho psa. Párenie sučky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné.
 • Ak sučka nezabrezne, chovateľ túto skutočnosť ohlási poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a to do 70 dní od krytia a zároveň vráti poradcovi chovu krycie listy.

Postup po narodení šteniatok

 • Prihlášku na zápis šteniec (spolu s krycím listom Vám ju zašle poradca chovu, alebo si ju môžete stiahnuť tu) je potrebné vypísať čitateľne paličkovým písmom.
 • Mená šteniat jedného vrhu sa začínajú rovnakým písmenom v abecednom poriadku, najprv sa vypisujú psy, potom sučky.
 • Pri prvom vrhu sa začína písmenom „A“ a postupuje sa ku písmenu „Z“ bez ohľadu na počet chovných sučiek a plemien.
 • Chovateľ písomne nahlasuje na klubom určenom tlačive každý vrh príslušnému poradcovi chovu najneskôr do 7 dní po narodení šteniat, rovnako ako aj počet a pohlavie narodených šteniat a počet a pohlavie uhynutých, príp. utratených šteniat. Nenahlásenie vrhu v stanovených termínoch sa považuje za hrubé porušenie Chovateľského poriadku.
 • Poradca chovu potvrdzuje taktiež členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy ÚKK zvýšený o 100%.
 • S niektorým z veterinárnych lekárov vo svojom okolí si chovateľ dohodne termín čípovania. Odporúčaný vek je 6 týždňov. Veterinárny lekár po čípovaní  prehľadne nalepí kódy čipu do riadku k príslušnému šteniatku na prihláške a pod posledný nalepený číp potvrdí prevedenie čípovania.
 • Odporúčame si prečítať Zápisný poriadok ÚKK.
 • Prihlášku už začípovaných šteniat je nutné zaslať na potvrdenie poradcovi chovu a následne s potvrdením od poradcu chovu na adresu ÚKK. Treba tak urobiť do 9 týždňov od narodenia šteniat. Inak Vám ÚKK zaúčtuje oveľa vyššie poplatky. Rodokmene prichádzajú z Plemennej knihy rovno ku chovateľovi. Na rodokmene sa čaká zhruba 3 mesiace. Postup čo všetko musíte zaslať, aby Vám ÚKK vystavili rodokmene nájdete tu.
 • Ak chovateľ predáva šteniatko do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu o vystavenie exportného rodokmeňa. Postup nájdete priamo na stránkach ÚKK.
 • Šteniatka pri predaji novým majiteľom musia mať min. 49 dní, musia byť odčervené, zavakcínované, očípované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nečípované šteniatko novým majiteľom je zakázané.
 • Po umiestnení šteniatok k novým majiteľom, je potrebné vyplniť špeciálne tlačivo:

a poštou alebo e-mailom zaslať poradcovi chovu. V opačnom prípade je poradca chovu povinný nevystaviť ďalšie krycie listy.