CHOVNOSŤ

Majiteľ, ktorého pes splnil podmienky chovnosti požiada príslušného poradcu chovu o jeho zaradenie do chovu. Podmienky chovnosti sú:

 • Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC – s ocenením výborný alebo veľmi dobrý (z toho minimálne jedno ocenenie musí byť so známkou výborný).
 • Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový. Povolená je strata 2 zubov (P1,P2,M3), ktoré nesmú chýbať vedľa seba.
 • Minimálna veková hranica pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u kólií, 12 mesiacov u šeltií.

Pokiaľ pes splní výstavné podmienky, môže majiteľ žiadať o udelenie chovnosti pred dovŕšením minimálnej vekovej hranice, v rodokmeni bude v takomto prípade uvedené zaradenie do chovu s uvedením dátumu, kedy jedinec dovŕši minimálnu vekovú hranicu.

Stiahnuť žiadosť o uchovnenie

K získaniu chovnosti je nutné doložiť:

 • Žiadost
 • Originál rodokmeňa
 • Kópie výstavných posudkov
 • Kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za uchovnenie.

CHOVNOSŤ 1. KATEGÓRIE

Ak splní pes uchovnený podľa predchádzajúcich kritérií aj podmienky chovnosti 1. kategórie, bude prekategorizovaný do tejto triedy chovnosti. Podmienky chovnosti 1. kategórie sú:

 • Jedinec absolvoval dve výstavy a to od triedy mladých, z toho aspoň jednu klubovú alebo špeciálnu výstavu, pričom druhá výstava musí byť minimálne so zadávaním CAC, obe s ocenením výborný.
 • Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový, jedinec je plnochrupý. Potvrdenie o plnochruposti môže byť podložené výstavným posudkom, potvrdením od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu.
 • Jedinec kólie a šeltie musí mať absolvované vyšetrenie očného pozadia, potvrdenie o vyšetrení na DBK po 12. mesiaci veku a u šeltií je potrebné doložiť atest vyšetrenia na luxáciu pately po 12. mesiaci veku jedinca. Odporúčané sú genetické vyšetrenia ako CEA, PRA a MDR1.

Stiahnuť žiadosť o preradenie do chovnosti 1.kategórie

K preradeniu jedinca do tejto triedy chovnosti je nutné zaslať:

 • Žiadosť
 • 2 výstavné posudky so známkou výborná (min. z 1 klubom organizovanej výstavy a 1 CAC výstavy)
 • Potvrdenie o plnochruposti (výstavný posudok, potvrdenie od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na DBK (kólie, šeltie)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní oftalmologického vyšetrenia (kólie, šeltie)
 • Potvrdené tlačivo o absolvovaní vyšetrenia na luxáciu pately (šeltie)
 • Certifikáty o absolvovaných genetických testov

Preradenie do tejto triedy chovnosti je bezplatné. Originál rodokmeňu sa už nezasiela. Poradca chovu vystaví certifikát potvrdzujúci zaradenie jedinca do chovnosti 1. kategórie a zašle poštou / mailom na adresu majiteľa.

Vyšetrenia ku chovnosti 1.kategórie

Klub akceptuje len vyšetrenia absolvované u klubom doporučených špecialistov.

Posudzovatelia pre oftalmologické vyšetrenie  (ESVO veterinárni lekári):

 • MVDr. Miroslav Faga – Trnava
 • MVDr. Pavol Zubrický – Nitra
 • Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD – Košice

Posudzovatelia  DBK a luxácie pately (veterinárni lekári s európskou skúškou posudzovateľov):

 • MVDr. Miroslav Petrík– Prešov
 • MVDr. Norbert Roth – Dunajská Streda
 • MVDr. Juraj Chorvát – Martin

RTG snímok môže vykonať každý veterinárny lekár so schváleným RTG pracoviskom a röntgenologickými skúškami. RTG snímky zašle buď digitálne alebo klasickou poštou posudzovateľovi spolu s tlačivom klubu na vyšetrenie.  Tlačivo k vyšetreniu vytlačte pre každého psíka 2x, pričom jedna kópia je pre vás, druhú zašlite na adresu poradcu chovu pre Vaše plemeno – pre kategorizáciu chovnosti Vášho zvieraťa. Certifikáty môžu potvrdzovať len veterinárni lekári odporúčaní klubom.

Preregistrácia chovného jedinca v Plemennej knihe

Ak jedinec splnil podmienky uchovnenia (bez ohľadu na jeho typ) a bol zaradený medzi chovné jedince klubu, je potrebné ho ešte preregistrovať medzi chovné jedince v Plemennej knihe Únie kynologických klubov (ÚKK). Učiniť tak musíte najneskôr pri zápise vrhu, ale odporúčame to urobiť hneď po uchovnení klubom. Najmä u krycích psov. Žiadosť je spoplatnená aktuálnym cenníkom ÚKK. Viac informácií nájdete na stránkach ÚKK.

Založenie registrovaného chovu psov

Ak chce majiteľ chovnej sučky chovať, musí zažiadať o založenie registrovaného názvu chovu psov (chovateľskej stanice). Tlačivo si dá potvrdiť u príslušného poradcu chovu. Po vyplnení a potvrdení ho zasiela na ÚKK. Presný postup nájdete na stránke ÚKK. Keďže proces vybavovania žiadosti prebieha na FCI v Bruseli, mal by ho majiteľ chovnej sučky rozmýšľajúci o chove čím skôr doručiť na ÚKK. Jeho získanie totiž môže trvať v intervale od 4-8 mesiacov. Po získaní chráneného registrovaného názvu chovu je potrebné poslať fotokópiu dokladu príslušnému poradcovi chovu (stačí emailom). Následne budete uvedení na našej stránke v zozname chovateľov. Žiadosť je spoplatnená aktuálnym cenníkom ÚKK.

Postup pred plánovaním krytím a počas krytia

Pred plánovaným krytím je nutné s predstihom najmenej  30 dní pred krytím poslať žiadosť o krycí list príslušného poradcu chovu. V žiadosti o krycí list môže chovateľ uviesť až 3 krycích psov. V prípade, že chce, aby mu krycieho psa navrhol poradca chovu, nechá kolónky prázdne. Krycí list platí 1 rok (365 dní) na konkrétnu sučku, resp. do krytia bez ohľadu na jeho úspešnosť (t.j. pokiaľ krytie prebehne, krycí list prestáva platiť). Chovateľ si musí vyžiadať krycí list s dostatočným predstihom, pretože krycí list môže byť vydaný len pri dodržaní chovateľského poriadku. Majiteľ krycieho psa odvádza klubu poplatok za použitie krycieho psa podľa aktuálneho cenníka klubu.

Stiahnuť žiadosť o krycí list

Krycí list sa vydáva na základe:

 • vyplnenej žiadosti
 • uhradeného poplatku za vystavenie krycieho listu
 • uhradeného členského príspevku na príslušný rok
 • dodania všetkých pokladov ku chovnosti z plánovaných i uskutočnených krytí (doklady potrebné ku uchovneniu, zoznam majiteľov po odpredaní šteniatok atď…)
 • Ak chovateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky, k žiadosti je vhodné priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o jej využití na chovné účely.
 • V prípadoch, ak by nebolo možné páriť žiadnym psom uvedeným v odporúčaní, je možné páriť iným psom, ale majiteľ sučky musí k tomu dostať súhlas poradcu chovu pred párením, nie až po ňom. Bez súhlasu by bolo párenie neplatné a môže spôsobiť nevydanie preukazov o pôvode potomstva.
 • Na krytie môže byť použitý len pes, ktorý splnil podmienky chovnosti. Ak sa krytie nepodarí uskutočniť, chovateľ je povinný vrátiť tlačivá poradcovi chovu do 7 dní po skončení hárania.
 • Pokiaľ prebehlo krytie, avšak nedošlo ku zviazaniu, nie je možné v tomto konkrétnom háraní použiť už iného krycieho psa. Párenie sučky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné.
 • Ak sučka nezabrezne, chovateľ túto skutočnosť ohlási poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a to do 70 dní od krytia a zároveň vráti poradcovi chovu krycie listy.

Postup po narodení šteniatok

 • Prihlášku na zápis šteniec (spolu s krycím listom Vám ju zašle poradca chovu, alebo si ju môžete stiahnuť tu) je potrebné vypísať čitateľne paličkovým písmom.
 • Mená šteniat jedného vrhu sa začínajú rovnakým písmenom v abecednom poriadku, najprv sa vypisujú psy, potom sučky.
 • Pri prvom vrhu sa začína písmenom „A“ a postupuje sa ku písmenu „Z“ bez ohľadu na počet chovných sučiek a plemien.
 • Chovateľ písomne nahlasuje na klubom určenom tlačive každý vrh príslušnému poradcovi chovu najneskôr do 7 dní po narodení šteniat, rovnako ako aj počet a pohlavie narodených šteniat a počet a pohlavie uhynutých, príp. utratených šteniat. Nenahlásenie vrhu v stanovených termínoch sa považuje za hrubé porušenie Chovateľského poriadku.
 • Poradca chovu potvrdzuje taktiež členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy ÚKK zvýšený o 100%.
 • S niektorým z veterinárnych lekárov vo svojom okolí si chovateľ dohodne termín čípovania. Odporúčaný vek je 6 týždňov. Veterinárny lekár po čípovaní  prehľadne nalepí kódy čipu do riadku k príslušnému šteniatku na prihláške a pod posledný nalepený číp potvrdí prevedenie čípovania.
 • Odporúčame si prečítať Zápisný poriadok ÚKK.
 • Prihlášku už začípovaných šteniat je nutné zaslať na potvrdenie poradcovi chovu a následne s potvrdením od poradcu chovu na adresu ÚKK. Treba tak urobiť do 9 týždňov od narodenia šteniat. Inak Vám ÚKK zaúčtuje oveľa vyššie poplatky. Rodokmene prichádzajú z Plemennej knihy rovno ku chovateľovi. Na rodokmene sa čaká zhruba 3 mesiace. Postup čo všetko musíte zaslať, aby Vám ÚKK vystavili rodokmene nájdete tu.
 • Ak chovateľ predáva šteniatko do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu o vystavenie exportného rodokmeňa. Postup nájdete priamo na stránkach ÚKK.
 • Šteniatka pri predaji novým majiteľom musia mať min. 49 dní, musia byť odčervené, zavakcínované, očípované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nečípované šteniatko novým majiteľom je zakázané.
 • Po umiestnení šteniatok k novým majiteľom, je potrebné vyplniť špeciálne tlačivo:

a poštou alebo e-mailom zaslať poradcovi chovu. V opačnom prípade je poradca chovu povinný nevystaviť ďalšie krycie listy.