KCHKŠ v roku 2020/2021 vyhlasuje súťaž o:

Výstavné kategórie:
 • TOP JEDINEC KLUBU (čestná cena)
 • TOP NÁDEJ (pre všetky plemená spoločne)
 • TOP JUNIOR PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP JUNIOR SUČKA (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP SUČKA (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP VETERÁN (pre všetky plemená spoločne)
Výstavná kategória pre zahraničných členov:
 • TOP ZAHRANIČNÁ SUČKA (pre všetky plemená spoločne)
 • TOP ZAHRANIČNÝ PES (pre všetky plemená spoločne)
Bonusový „titul“ pre každého psa, ktorý splní podmienky:
 • KLUB STAR
 • KLUB STAR JUNIOR
 • KLUB STAR VETERÁN
Doplnkové kategórie:
 • TOP CHOVNÝ PES (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP CHOVNÁ SUČKA (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC (zvlášť pre DK, KK, ŠE)
 • TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU (čestná cena)
 • TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA (zvlášť pre DK, KK, ŠE)

Prihlasovanie

 • Jedinca do súťaže TOP PES môže prihlásiť výhradne jeho majiteľ / spolumajiteľ
 • Do TOP PSA (výstavné a chovné kategórie) sa prihlasujete a zadávate výsledky svojho jedinca/jedincov
 • do systému je najprv nutné sa zaregistrovať:

Kategória TOP športový jedinec sa hlási zaslaním potrebných podkladov prostredníctvom e-mailu: we*******@ko*******.sk

 • všetci súťažiaci sú po nahodení výsledkov automaticky zaradení do bodovej tabuľky, kde systém robí priebežné poradie. Slúži to na transparentnosť a kontrolu výsledkov. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom vašich či cudzích výsledkov nás môžete kontaktovať (viď všeobecné podmienky).
 • výsledky si môžete skontrolovať tu – v priebežnom poradí.

Všeobecné podmienky

 • Do súťaže pre ROČNÍK 2020 sa rátajú výsledky od od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020
 • Do súťaže pre ROČNÍK 2021 sa rátajú výsledky od od 1.januára 2021 do 31.decembra 2021
 • Prihlasovanie do TOP PES 2020 trvá do 15.marca 2021
 • Výsledky súťaže TOP PES 2020 budú po uzávierke spracované a zverejnené, ale podľa rozhodnutia členov na výročnej členskej schôdzi Lučenec 2020 budú spojené s výsledkami TOP PES 2021 a následne až prebehne vyhodnotenie a odmenenie súťažiacich. Rátať sa bude celkový výsledok za oba ročníky. K tomuto rozhodnutiu členovia dospeli na základe malého počtu výstav, ktoré sa (ne)konali v roku 2020 kvôli zlej epidemiologickej situácií.
 • Do tejto súťaže sa môžu zapojiť len psy v majetku alebo spolumajiteľstve členov klubu
 • v prípade spoluvlastníctva jedinca musia byť všetci spolumajitelia členom KCHKŠ
 • novým členom sa do súťaže zaratúvajú výstavy až odo dňa vstupu do klubu (aj v prípade spolumajiteľstva)
 • každý víťaz (1.-3. miesto) má nárok na diplom a vecnú cenu, ktorú si môže prevziať na odovzdávaní cien 13.apríla 2024 v Lučenci, v reštaurácií Biela Labuť po skončení klubovej schôdze
 • v prípade zhodného počtu bodov u jednotlivcov alebo chovateľských staníc sa môžu umiestniť na danom mieste aj viacerí jedinci / stanice.
 • v prípade nejasností môžu byť podklady a výsledky predložené revíznej komisii klubu (najneskôr do 7 dní po uzávierke online prihlasovania).
 • na výsledky súťaže nie je možné sa odvolať.
 • v prípade otázok, nejasností ako uviesť výstavu/titul/ atď…. do systému, neváhajte kontaktovať we*******@ko*******.sk .

Doplňujúce podmienky pre riadnych členov

 • pre vstup do súťaže sa domáci člen musí prihlásiť aspoň na 1 klubom organizovanú výstavu (neplatí pre TOP CHOVNÝ PES/SUČKA a TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC) (*na základe rozhodnutia výborovej schôdze v februára 2022, bola táto podmienka ZRUŠENÁ, a súťaže TOP PES 2020/2021 sa môže zúčastniť každý člen klubu)
 • riadny člen môže do súťaže prihlásiť len jedinca, ktorý je zapísaný (preregistrovaný) v SPKP (SKJ). Preregistráciu je potrebne vykonať najneskôr do dňa uzávierky súťaže TOP PES. Môže byt udelená výnimka v prípade, ak je exportný rodokmeň jedinca ešte zdržiavaný (vo vybavovaní) v domovskej kynologickej organizácii.

Doplňujúce podmienky pre zahraničných členov

 • jedinec musí mať absolvované min. 3 výstavy na území SR (z toho jedna musí byť klubom organizovaná* a jedinec v nej musí súťažiť minimálne od triedy mladých) (*na základe rozhodnutia výborovej schôdze v februára 2022, bola táto podmienka ZRUŠENÁ, a súťaže TOP PES 2020/2021 sa môže zúčastniť každý člen klubu)
  • zahraničná výstava je pre nich braná výstava z tretej krajiny (tj. mimo krajiny ich bydliska a SR)
  • zahraničný súťažiaci sa môže zúčastniť len kategórií pre nich určených, tj. výstavných kategórií: TOP ZAHRANIČNÁ SUČKA, TOP ZAHRANIČNÝ PES.

Bodové tabuľky

Pravidlá k jednotlivým kategóriám

 • TOP JEDINEC KLUBU – je čestná cena, ktorú získa jedinec s najvyšším počtom bodov v celej súťaži
 • TOP NÁDEJ – rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu
 • TOP JUNIOR PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky z triedy šteniat, dorastu & mladých
 • TOP PES/SUČKA – rátajú sa výstavné výsledky zo všetkých tried
 • TOP VETERÁN – rátajú sa výstavné výsledky len z triedy veteránov
 • TOP CHOVNÝ PES/SUČKA:
  • súťaže sa môžu zúčastniť jedinci: u sučky – maximálne 3 roky po ukončení reprodukčnej schopnosti, u psa maximálne 3 roky po jeho úhyne
  • jedinec musí byť v majetku / spolumajiteľstve členov klubu (viď všeobecné podmienky)
  • jedincovi využitému v chove za uvedené obdobie sa automaticky zaratáva + 10 bodov za každé zapísané šteňa na Slovensku
  • u psa je možné zarátať +10 bodov aj za každé šteniatka pochádzajúce z krytia zahraničnej sučky a to na základe predloženia kópie prihlášky vrhu, alebo krycieho listu, či iného jednoznačného oficiálneho dôkazu
  • rátajú sa odchovy jedinca, ktoré daný rok dosiahli nejaké výstavné / športové úspechy
  • TOP CHOVNEJ SUČKY sa zarátavajú odchovy pôsobiace na území Slovenska aj výsledky exportovaných odchovov žijúcich mimo Slovenskej republiky
  • TOP CHOVNÉHO PSA –  sa rátajú odchovy pochádzajúci z krytí na Slovensku, v prípade podloženia výstavných posudkov či iných jednoznačných oficiálnych dôkazov, je možné zarátať aj výsledky potomkov pochádzajúcich z krytí sučiek pochádzajúcich mimo Slovenskej republiky.
 • TOP ŠPORTOVÝ JEDINEC – rátajú sa športové a pracovné výsledky, podľa bodovej tabuľkyGarantom tejto kategórie je Pracovná skupina pre šport a výcvik (vyhodnocuje a dozerá na správnosť výsledkov). Výsledky sa zasielajú na we*******@ko*******.sk. Prosíme výsledky zašlite vyplnené v šablóne:
 • TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA KLUBU – je čestná cena, ktorú získa chovateľská stanica s najvyšším počtom bodov v celej súťaži
 • TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA
  • zarátavajú sa všetky odchovy danej chovateľskej stanice, tj. aj v rukách nečlenov klubu
  • pre vstup do kategórie je potrebné zarátať výsledky aspoň 1 odchovu danej ch.s.
  • započítavajú sa výstavné aj športové výsledky odchovov
  • body za výstavné a športové výsledky potomkov sa rátajú v prípade, ak ich majiteľ/chovateľ zaslal do súťaže
  • športové výsledky vašich odchovov je potrebné zaslať emailom, na we*******@ko*******.sk – postupovať treba podľa pravidiel v kategórií top športového jedinca.

KLUB STAR – tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom výborná na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x CAC na národnej alebo medzinárodnej výstave a zároveň získa najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko z triedy strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

KLUB STAR JUNIOR – tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom výborná na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x CAJC na národnej alebo medzinárodnej výstave a zároveň získa najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko v triede mladých.

KLUB STAR VETERÁN – tento titul sa zadáva jedincom, ktorí sa zúčastnia aspoň 1x KV alebo ŠV s výsledkom výborná na Slovensku a získajú na Slovensku aspoň 1x V1 na národnej alebo medzinárodnej výstave a zároveň získa najmenej 100 bodov v súťaži TOP PES. Všetko v triede veteránov.

V prípade, že Váš jedinec spĺňa nárok na priznanie titulu KLUB STAR / KLUB STAR JUNIOR / KLUB STAR VETERÁN, online systém to AUTOMATICKY detekuje a titul jedincovi priradí.

Pravidlá TOP PES 2020/2021 schválené ku aprílu 2020 na VČS